Poreikis reguliuoti ir prižiūrėti alternatyvaus investavimo fondus yra tarptautinio lygio diskusijų objektas G grupėje, Tarptautinėje vertybinių popierių komisijų organizacijoje IOSCO ir Finansinio stabilumo taryboje. Tyrimų metu surastos architektūrinės detalės tapo Rūmų eksterjero ir interjero dekoro atkūrimo pagrindu. Investuotojų priežiūra.

nacionaliniai bendri fondai

Įvadas Be įsipareigojimų, kuriuos narės prisiima vykdyti pagal kitus šios Sutarties straipsnius, kiekviena narė įsipareigoja vykdyti šiame straipsnyje išdėstytus įsipareigojimus. Vengimas taikyti ribojimus einamiesiems mokėjimams a remiantis VII straipsnio 3 dalies b punktu ir XIV straipsnio 2 dalimi, be Fondo leidimo nė viena narė neįveda apribojimų mokėjimams ir lėšų pervedimams vykdant einamuosius tarptautinius sandorius; b valiutos keitimo sutartys, kurias įgyvendinant būtų naudojama bet kurios narės valiuta ir kurios prieštarauja nuolatos taikomoms ar, vadovaujantis šia Sutartimi, įvedamoms tos narės valiutos keitimo kontrolės nuostatoms, nevykdomos nė vienos narės teritorijoje.

  1. Tarptautinis bendradarbiavimas » Apie mus » APIE MUS » UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas
  2. Skausmas desineje krutines puseje
  3. Pagal šį rodiklį, lietuviai aplenkė visas Vidurio ir Rytų Europos šalis, įskaitant Estiją, ir pasivijo Ispaniją.
  4. Europos grąžinimo fondą EGF — m.

Be to, tarpusavyje susitarusios narės gali bendradarbiauti, taikydamos priemones, kurios leistų veiksmingiau taikyti bet kurios narės valiutos keitimo kontrolės nuostatas tuo atveju, kai šios priemonės ir nuostatai atitinka Sutarties reikalavimus. Vengimas taikyti diskriminacinius veiksmus valiutai Nė viena narė nesiima ir neleidžia savo iždo agentams, nurodytiems V straipsnio 1 dalyje, imtis jokių diskriminacinių priemonių prieš valiutą ar taikyti skirtingą praktiką įvairioms valiutoms, neatsižvelgiant nacionaliniai bendri fondai tai, ar tai daroma vadovaujantis IV straipsnyje apibūdintais principais ar kitomis nuostatomis arba tvarka ar sąlygomis, numatytomis C priede.

Išimtys galioja šioje Sutartyje numatytais atvejais ar Fondo leidimu.

nacionaliniai bendri fondai

Jeigu tokios priemonės ar praktika taikomos tada, kai įsigalioja ši Sutartis, atitinkamos narės konsultuojasi su Fondu dėl jų nuoseklaus panaikinimo, išskyrus atvejus, kai jos taikomos ar įvestos vadovaujantis XIV straipsnio 2 dalimi; pastaruoju atveju remiamasi XIV straipsnio 3 dalimi. Likučių, kuriuos turi užsienio valstybės, konvertabilumas a visos narės perka savo valiutos likučius, kuriuos turi kitos narės, jeigu šios, prašydamos valiutą nupirkti, pareiškia, kad: i likučiai, kuriuos prašoma nupirkti, susidarė neseniai, po to, kai buvo atlikti einamieji sandoriai; arba ii kad juos reikia konvertuoti tam, kad būtų galima apmokėti einamuosius sandorius.

2020 m. programos \

Perkančioji narė gali pasirinkti, ar mokėti specialiosiomis skolinimosi teisėmis, kaip numatyta XIX straipsnio 4 dalyje, ar narės, prašančios nupirkti valiutą, valiuta; b nacionaliniai bendri fondai, numatytas a punkte, netaikomas, jeigu: i likučių keitimas ribojamas remiantis šio straipsnio 2 dalimi arba VI straipsnio 3 dalimi; ii likučiai susikaupė dėl sandorių, įvykdytų prieš tai, kai narė panaikino apribojimus, galiojusius anksčiau ar įvestus vadovaujantis XIV straipsnio 2 dalimi; iii likučiai įsigyti nesilaikant narės, kurios prašoma valiutą nupirkti, nuostatų dėl valiutos keitimo; iv narės, prašančios valiutą nupirkti, valiuta pagal VII straipsnio 3 dalies a punktą paskelbta valiuta, nacionaliniai bendri fondai stinga; arba v narė, kurios prašoma nupirkti valiutą, dėl kurios nors priežasties neturi teisės pirkti iš Fondo kitų narių valiutų už savo valiutą.

Informacijos teikimas a Fondas gali reikalauti, kad narės jam teiktų informaciją, kuri, Fondo nuomone, reikalinga jo veiklai, įskaitant minimalią informaciją, kurią sudaro nacionaliniai duomenys ir kuri būtina tam, kad Fondas galėtų veiksmingai atlikti savo pareigas: i oficialiosios šalyje ir užsienyje laikomos 1 aukso ir 2 užsienio valiutos atsargos; ii bankų ir finansų įstaigų, kurios nėra valstybės įstaigos, 1 aukso ir 2 užsienio kipras gydymas sąnarių atsargos, laikomos šalyje ir užsienyje; iii aukso apdirbimas; iv aukso eksportas ir importas pagal šalis bei kilmės šalis; v visas prekių eksportas ir importas, kurių vertė išreiškiama vietos valiuta pagal eksporto ir importo šalis bei kilmės šalis; vi tarptautinis mokėjimų balansas, įskaitant 1 prekybą prekėmis nacionaliniai bendri fondai paslaugomis, 2 aukso sandorius, 3 žinomus kapitalo sandorius ir 4 kita; vii tarptautinių investicijų pozicija, t.

nacionaliniai bendri fondai

Narės jokiu būdu neįpareigojamos teikti labai išsamią informaciją, kuri atskleistų atskirų asmenų ar įmonių reikalus. Tačiau narės įsipareigoja teikti informaciją, kurios iš jų prašoma, kaip galima išsamiau ir tiksliau ir stengtis išvengti išankstinių paskaičiavimų; c Fondas gali numatyti, kad susitaręs su narėmis, gaus papildomos informacijos.

Fondas veikia kaip informacijos apie pinigų ir finansines problemas rinkimo ir keitimosi ja centras ir tokiu būdu palengvina studijų, skirtų padėti narėms plėtoti politiką, padedančią įgyvendinti Fondo tikslus, rengimą.

nacionaliniai bendri fondai

Narių tarpusavio konsultacijos dėl galiojančių tarptautinių sutarčių Jeigu pagal šią Sutartį narė turi teisę išlaikyti galiojančius ar įvesti naujus apribojimus valiutos keitimo sandoriams, kai susidaro tam tikros šioje Sutartyje numatytos ypatingos ar laikinos aplinkybės, ir jeigu egzistuoja kokie nors kiti narių tarpusavio susitarimai, priimti iki šios Sutarties pasirašymo, prieštaraujantys joje numatytų apribojimų taikymui, šalys, sudariusios šiuos susitarimus, konsultuojasi tarpusavyje, kad prireikus įvestų tarpusavyje priimtinas korekcijas.

Šio straipsnio nuostatos neriboja VII straipsnio 5 dalies nuostatų taikymo.

nacionaliniai bendri fondai

Įpareigojimas bendradarbiauti vykdant rezervinio turto politiką Kiekviena narė įsipareigoja bendradarbiauti su Fondu ir kitomis narėmis, jog užtikrintų, kad jos politika, vykdoma rezervinio turto srityje, atitinka tikslą skatinti geresnę tarptautinę likvidumo priežiūrą ir specialiąją skolinimosi teisę padaryti svarbiausiu tarptautinės pinigų sistemos rezerviniu turtu.

Tarptautinio valiutos fondo steigimo sutartis Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.